DVD-ROM

De WikiLingua.net

Un DVD-ROM és un DVD de només lectura (de l'anglès: Read Only Memory) (DVD — Memòria de sol lectura).

Disc amb la capacitat de ser utilitzat per a ser llegit i gravar dades, és molt versàtil com el mateix nom ho indica ja que pot contenir diferents tipus de contingut, Ej. pel·lícules, videojocs, dades, música, etc.

[editar] Vegi's també