Efecte Seebeck

De WikiLingua.net

L'efecte Seebeck és una propietat termoeléctrica descoberta en 1821 pel físic alemany Thomas Johann Seebeck inversa a l'efecte Peltier. Cap ressenyar que va ser el primer efecte termoeléctrico descobert: l'efecte Peltier ho descobriria Jean Peltier en 1834, i William Thomson -Lord Kelvin- faria el propi amb l'efecte Thomson en 1851.

Es coneix com efecte termoeléctrico o efecte Seebeck a la conversió d'una diferència de temperatura en electricitat. Es crea un voltatge en presència d'una diferència de temperatura entre dos metalls o semiconductores diferents. Una diferència de temperatures T1 i T2 en les juntes entre els metalls A i B indueixen una diferència de potencial V.

Aplicació d'una cèl·lula termoeléctrica com generador de potència elèctrica: [1]

[editar] Enllacis relacionats