Forma de govern

De WikiLingua.net

Per als models sobre la base del territori, la població i el poder vegi's forma d'Estat.
Sistemes de govern en el Món

     Sistema presidencial      Sistema presidencial que comparteix el poder executiu amb el Parlament      Sistema semipresidencial      Sistema parlamentari

     Monarquia parlamentària      Monarquia constitucional      Monarquia absoluta

Uns altres:

     Sistema unipartidista      Dictadura militar

Data: Abril de 2006

Forma de govern o forma política o règim polític o règim de govern o sistema de govern o model de govern o model polític és un concepte que fa referència al model d'organització del poder constitucional que adopta un Estat en funció de la relació existent entre els distints tipus de poders. Segons la forma adoptada, podrà fer-se una primera categorización entre presidencialismos i parlamentarismos. El caràcter electivo o no de la prefectura d'Estat permet fer una segona classificació entre repúbliques (electiva) i monarquies (no electiva).

Els termes forma de govern i model de govern són empleats usualmente, encara que de forma impropia, per a referir-se al concepte de forma d'Estat o model d'Estat: pròpiament aquest últim no només comprèn el poder, sinó a més el territori i la població. Les distintes formes clàssiques de classificar les formes d'Estat (federal, confederal, regional) també se solen denominar formes d'Estat en els textos polítics i filosòfics per la contracció lingüística "forma de govern de l'Estat" i "forma política de l'Estat" en "forma de l'Estat".

D'igual manera ha estat confós amb el de sistema polític, perquè al·ludeix també a l'estructura i funcionament dels poders públics. No obstant, mentre que una forma de govern (o sistema de govern o règim polític) és una manera d'exercitar els distints tipus poder per part del govern, i una estructura de govern és la forma en la qual s'estructura dit poder; un sistema polític és el sistema en el qual es troba immers dit poder i en el qual ha de desenvolverse per a aconseguir el seu objectiu. Entès així, el concepte forma de govern posseeix una connotación més estática i simple doncs es refereix aisladamente a les institucions de govern o a la resta d'actors polítics que incideixen sobre elles, i no a la interdependencia del conjunt (sistema polític) i al procés de pren de decisions de govern, per la seva pròpia naturalesa més dinàmic i cambiante.

La denominació corresponent a la forma o model de govern sol fins i tot incorporar-se al nom o denominació oficial de l'estat, per exemple: República Argentina, Estats Units Mexicans, Regne d'Espanya, Federació Russa o Gran Jamahiriya Àrab Líbia Popular i Socialista. Només hi ha divuit països que no ho fan així, per exemple: Jamaica, mentre que onze només indiquen que són "estats". La forma més comuna és "república", amb 132 casos de molt distint tipus. Les monarquies són 33 (18 d'elles "regnes")..

Taula de continguts

[editar] Classificacions clàssiques

No hi ha hagut històricament acord en la determinació de les diferents formes de govern o d'estat, des de la- antiguitat clàssica fins a l'Edat Contemporània:[1]

El govern republicà és aquell que el poble, en cos o sol part d'ell, exerceix la potestat sobirana...

el monàrquic és aquell en què governa un sol, però conformement a lleis fixes i establertes...

el despótico és aquell en què un sol, sense llei ni regla, ho dirigeix tot a voluntat i capritx...

la república en on... el poder sobirà està en mans de part del poble... té una aristocracia...

En els Estats populars, és a dir, en les repúbliques democràtiques, es necessita el resorte de la virtut. La moderació és l'ànima dels governs aristocráticos; mes entengui's que em refereixo a la qual està fundada en la virtut, no a la qual neix de la cobardía o mandra de l'ànima... En canvi en les monarquies la política produeix les majors coses amb la menor virtut possible.

 • Rousseau distingeix democràcia, aristocracia i monarquia, com Aristòtil, però sentència que es confonen en el seu exercici.
 • Kant distingeix més bé entre formes de sobirania, ja en el context històric de la Revolució Francesa.
 • El pensament polític marxista se centra en el component de classe de l'Estat com superestructura jurídic política que justifica i assegura la posició de les classes dominants i les relacions socials de cada manera de producció (esclavista, feudal, capitalista). En l'època contemporània hi hauria formes d'estat democràtic-burgès i distintes formes d'estat autoritari o dictatorial, com les dictadures feixistes. Com forma de transició cap a una teòrica societat comunista (sense classes) es postula l'existència de la dictadura del proletariado.
 • Juan José Linz va distingir, dintre de les formes de govern dictatoriales o no democràtiques, entre autoritarismo i totalitarismo.[2]

Classificació de les formes de govern segons l'estructura política actual Com subdisciplina de les ciències polítiques, l'estudi de l'organització política i de les institucions polítiques és una ciència comparativa i especialitzada, i en constant actualització. No existeix una classificació fixa i exhaustiva de les diverses formes de govern a causa del seu variabilidad. La divisió tradicional dels governs ha estat la dicotomía entre “democràcia” i “dictadura” i no una topología amb múltiples possibilitats. La majoria dels investigadors s'enfocan en l'estudi especialitzat i comparatiu de dos o tres diferents tipus de règims. Els experts en els sistemes electorals permeten definir i comparar els diversos sistemes d'elecció dels poders de govern d'un règim determinat o independentment del règim. Així, una altra dicotomía per a classificar les formes de governs és “república” i “monarquia”, independentment de la forma d'organització governamental nacional i regional, o del grau de democràcia dels estats. Encara que cap esmentar que en l'estricte entès de la ciència política, un "sistema de govern" o "formes de govern" són democràcia, autoritarismo, i totalitarismo. Els sistemes presidencials, semipresidenciales i parlamentaris entren en els "sistemes polítics"; així mateix els "sistemes d'organització política" són aquells anomenats per a identificar als estats des de les seves distintes formes d'organització o composició, com unitaris, compostos (confederaciones).


[editar] Sistemes republicans

Una república és una organització d'un estat en la qual tots els càrrecs públics són escollits democràticament. No obstant alguns governs dictatoriales, unipartidistas sovint utilitzen l'acabo “república” per a referir-se al règim de govern encara que els funcionaris públics no siguin triats de manera democràtica. Les llistes següents inclouen a totes les repúbliques segons el seu règim intern constitucional independentment que s'hagin triat democràticament o no.

[editar] Parlamentarismo

El parlamentarismo és un sistema d'organització política en la qual la branca executiva del govern depèn del suport directe o indirecte del parlament, sovint expressat per mitjà d'un vot de confiança. El poder executiu dels sistemes parlamentaris prové i depèn del poder legislatiu; el cap de govern (anomenat “primer ministre”) de vegades és el líder del partit o coalició amb major representació en el parlament o cos legislatiu. Existeix també un cap d'Estat independent (anomenat “president” amb poders limitats, simbòlics o merament ceremoniales). Els següents estats són repúbliques parlamentàries:[editar] Presidencialismo

Els sistemes presidencialistas tenen una clara sobirania i separació de poders de govern; l'executiu és triat de manera independent de la branca legislativa, la qual sovint es coneix com “congrés”. El cap de govern és alhora cap d'estat (anomenat “president”) i per tant no existeix el càrrec de primer ministre. Els següents estats són repúbliques presidencialistas:


[editar] Semipresidencialismo

En els sistemes semipresidencialistas existeix un primer ministre (cap de govern) i un president(cap d'estat), el poder executiu és compartit o "bicéfalo". A diferència dels sistemes parlamentaris el president no és una figura ceremonial, sinó que posseeix alguns poders executius i s'encarrega d'algunes areas del govern. El president sovint es tria de manera separada de la branca legislativa. Les següents són republicas semipresidencialistas (s'inclouen governs de pobles que aspiren a la independència i que són reconeguts per la comunitat internacional):


[editar] Repúbliques unipartidistas i apartidistas

Les repúbliques unipartidistas són estats en els quals un partit únic té tot el poder governo o estats en què l'estructura del partit és alhora l'estructura del govern i que no permeten la creació d'altres partits (o si existeixen altres partits, tenen una representació molt limitada). En els estats apartidistas no es permet la creació de cap partit polític. Les següents són repúbliques unipartidistas:

[editar] En transició

El 28 de maig de 2008, l'Assemblea Constituent de Nepal abolió la monarquia i va proclamar república. Aquesta tindrà un president i un primer ministre. Diversos partits polítics estan involucrats en aquest procés.

[editar] Monarquies

Les monarquies són sistemes de govern en què el cap d'estat no és triat de manera democràtica (sovint és un càrrec hereditari)

[editar] Monarquies constitucionals

En les monarquies constitucionals el monarca és el cap d'estat amb poders molt limitats o merament simbòlics o ceremoniales que exerceix la seva autoritat mitjançant el cap de govern (anomenat «primer ministre» o, més rarament «president del govern») el qual és el líder del partit o coalició amb major representació en el parlament o cos legislatiu triat democràticament. Per tant, les monarquies constitucionals no es diferencien en gens de les repúbliques parlamentàries, excepte pel fet que el cap d'estat no és escollit de manera democràtica. Les següents són monarquies constitucionals o parlamentàries:


[editar] Regne de la Mancomunidad Britànica de Nacions

El Regne de la Mancomunidad Britànica de Nacions està integrat per tots els estats el cap d'estat dels quals és la reina Isabel II del Regne Unit. Ella és la monarca de cadascun dels estats i per tant pren el titulo corresponent (p. ej. reina d'Austràlia, reina de Canadà, etc.). La reina designa un Governador-General per a cada estat (excepte per al Regne Unit) com representant seu amb poders executius limitats i ceremoniales. El primer ministre és el cap de govern de la branca executiva de cadascun dels estats del Regne de la Mancomunidad Britànica de Nacions, el qual prové del cos legislatiu com líder del partit o coalició amb més representació. Excepte de l'existència del Governador-General com representant del cap d'estat, els estats que conformen el Regne de la Mancomunidad Britànica de Nacions són monarquies constitucionals i de fet sistemes parlamentaris. El Regne de la Mancomunidad Britànica de Nacions està integrat pels següents estats:


[editar] Monarquies semiconstitucionales

Les monarquies semiconstitucionales són monarquies en què el primer ministre és el cap de govern actiu de la nació, però, el monarca àdhuc conserva poders executius significatius que pot utilitzar a discreció. Els següents estats són monarquies semiconstitucionales:


[editar] Monarquies absolutes

Les monarquies absolutes són règims monàrquics en els quals el monarca té el poder absolut del govern. Les següents són monarquies absolutes:

[editar] Altres formes històriques de monarquia

[editar] Teocracias

Les teocracias són estats basats en una religió d'estat en què el cap d'estat és escollit de la jerarquia religiosa. Els següents estats poden ser considerats com teocracias:

 • Aniran; de fet, Aniran combina la forma presidencialista en la qual el president és triat per sufragi universal, i la teocracia, amb un líder religiós responsable de la política de l'Estat.
 • Ciutat del Vaticà; el papa és triat per un grup de cardenals de diverses regions del món designats o aprovats pels seus predecessors.

[editar] Juntes Militars

Els estats governats per juntes militars són:

[editar] No classificats o en transició

Per causa dels conflictes armats recents o passats, els següent estats es troben en transició o sense classificació:

[editar] Sistemes governamentals mixts

Article principal: Sistema de govern mixt

D'entre les distintes formes de govern que es diferencien segons sigui el nombre de qui detentan el poder (Democràcia, Monocracia i Oligarquía), siguin tots, la majoria o un individu; trobem formes governamentals que tendeixen a combinar elements propis de la Democràcia, la Monocracia i l'Oligarquía, amb proporcions diferents dels distints elements. Aquestes formes de govern que combinen elements d'aquestes formes ja esmentades, són els sistemes governamentals mixts. La doctrina identifica dintre d'aquest criteri als següents tipus de govern:

[editar] Una altra classificació segons la filosofia de govern

Aquesta classificació de les formes de govern (amb conceptes no excloents) es basa en qui és el qual governa i/o la seva filosofia de govern, d'acord a les ciències polítiques:

[editar] Bibliografía

 • Paolo Biscaretti vaig donar Ruffia, Dret constitucional, ed. Tecnos, 1973. ISBN 8430900063

[editar] Notes

 1. [1]
 2. Linz Juan J. i Alfred Stepan (1978) The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Hi ha traducció espanyola (1987) La fallida de les democràcies Madrid: Aliança Editorial ISBN 84-206-2497-7
 3. En Bangladesh, un govern provisional pren el poder durant els tres mesos en què es realitzen les campanyes prèvies a les eleccions parlamentàries. El govern provisional és presidit per un conseller en cap (l'últim Cap de Justícia a retirar-se) i un grup de consellers neutrales apartidistas triats per la societat civil. Durant aquest període el president té jurisdicció sobre el Ministeri de Defensa i del d'Assumptes Exteriors.
 4. No existeixen el càrrec de primer ministre ni el de president a Suïssa. El President de la Confederación Suïssa és merament un primus inter parells del Consell Federal Suís, un consell executiu de set membres que constitueixen el govern i la prefectura d'Estat de Suïssa.
 5. La República Àrab Sahauri Democràtica (RASD) és un govern en l'exili, localitzat a Tindouf, Algèria. La major part del territori del Sahara Occidental està ocupat militarmente pel Marroc, la resta és administrat per la RASD.
 6. El Bisbe d'Urgel i el president de França són copríncipes ex-officio.
 7. Bután està en un procés de democratización a petició del rei.
 8. Els Emiratos Àrabs Units són una federació de monarquies absolutes; el president federal es tria entre els emires hereditaris.
 9. El 3 d'agost de 2005, l'exercito va dirigir un cop d'estat i va declarar una dictadura de transició de dos anys.

[editar] Vegi's també