Funció logística

De WikiLingua.net

Curva logística
Corba logística

La funció logística o corba logística modeliza la funció sigmoidea de creixement d'un conjunt P. L'estadi inicial de creixement és aproximadament exponencial; al cap d'un temps, apareix la competició entre alguns membres de P per algun recurs crític K ("coll d'ampolla") i la taxa de creixement disminueix; finalment, en la maduresa, el creixement es deté.

Una ecuación logística es defineix per la fórmula matemàtica:.{-t/\tau}} \!" src="../../../../math/5/e/2/5e21647bec71c32e325ab457269a962d.png" /\>