Ajuda:Línies de temps

De WikiLingua.net

Ajuda d'edició (Mapa i ajuda)
Articles
Usant MediaWiki (Referència ràpida)
Llengua castellana
Recursos

Les línies de temps permeten crear gràfiques de línies de temps a partir d'un llenguatge de marcat especial.

Informació original en Wikimedia:

En el text de la gràfica es poden posar a més enllacis a l'estil wiki, [[enllaci]], [http://www.cia.gov], com sempre.

En Meta demanen que s'enllaci qualsevol línia de temps des d'aquesta pàgina, per a comprovar si falla en cas de fer un canvi en el programari.

En la pràctica, convé posar cada línia de temps en un Template aparti, per a facilitar la seva edició, i que no destorbi a l'editar la resta de l'article. A més, així es pot reutilitzar còmodament en altres articles relacionats.

Taula de continguts

[editar] Exemples

<timeline>
#Totes les longituds es mesuren en píxeles
ImageSize = width:160 height:550 #Grandària de la imatge: ample, alt 
PlotArea  = width:50 height:530 left:50 bottom:10 #Grandària de la gràfica en si dintre de la imatge: ample, alt, marge esquerre, marge dret
DateFormat = yyyy #Format de dates= i-xifra d'any, m-xifra de mes, d-xifra de dia.
Period   = from:1919 till:1991 #Període de temps representat: des de, fins a
TimeAxis  = orientation:vertical #Orientació de l'eix de temps: horitzontal o vertical
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1920 #Escala
 
# No s'adona de quan xoquen dues frases, així que hi ha
# que moure-les a mà amb la variable $dx
 
Defineix $dx = 25 # shift text to right side of bar
 
PlotData=
#barra, color, ample, ?, alineamiento, grandària de font (XS,S,M,L,XL)
 bar:Líders color:xarxa width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:M
 
 #des de   fins a desplaçament($dx, píxeles) text i enllaci
 from:start till:1922 shift:($dx,15) text:VladímirIlich[[Lenin]]
 from:1922 till:1953 shift:($dx,5)  text:Iósif[[I%C3%B3sif Stalin|Stalin]]
 from:1953 till:1964 shift:($dx,5)  text:Nikita[[Nikita Jruschov|Jruschov]]
 from:1964 till:1982 shift:($dx,5)  text:Leonid[[Leoniz Brezhnev|Brezhnev]]
 from:1982 till:1984 shift:($dx,-12) text:Yuri[[Yuri Andropov|Andropov]]
 from:1984 till:1985 shift:($dx,4)  text:Konstantin[[Konstantin_Chernenko|Chernenko]] fontsize:XS
 from:1985 till:end shift:($dx,10) text:Mijaíl[[Mija%C3%ADl Gorbachov|Gorbachov]]
</timeline>

Que queda així:

A continuació vénen tres línies de temps horitzontals

<timeline>
ImageSize = width:800 height:100
...
 from: start till: -3800 text:[[Hadean]]
</timeline>
----
<timeline>
ImageSize = width:800 height:120
...
 from: -360  till: -325 text:[[Mississippian|Missis-sippian]] shift:(0,0.5)
</timeline>[editar] Referència

[editar] Estructura

Amb el codi mínim:

<timeline>
ImageSize = width:200 height:40
PlotArea  = width:100 height:30 left:50 bottom:10
Period   = from:1900 till:1930
TimeAxis  = orientation:horitzontal
PlotData=
 bar:prova width:20 color:xarxa
 from:1900 till:1920
</timeline>

[editar] Ordres disponibles

Segons el manual, són obligatoris: ImageSize, PlotArea i Period. A més, han d'estar PlotData o TextData. Tot la resta és opcional.

Les ordres poden escriure's en majúscules o en minúscules, o barrejant majúscules i minúscules; funcionen igualment.

[editar] Sintaxis

Els comentaris (coses que posem per a aclarir-nos els éssers humans, i que les màquines ignoren) es posen així:

# Això és un comentari. Qualsevol cosa que posi aquí no va a afectar a la gràfica.

També es poden fer de diverses línies, però posant signes d'i > <:

#> Això és un comentari de diverses línies, 
  per a quan vols explicar alguna cosa que no et cap
  només en una línia, o et queda més bonic, o vols
  llevar un tros de codi perquè alguna cosa no surt i no 
  saps molt bé el què.
<#

L'estructura de les ordres és és:

Ordre [nom]= atribut1:valor1 atribut2:valor2 atribut3:valor3 ...

Un exemple:

ImageSize = width:160 height:64

Es poden posar en diverses línies, deixant almenys un espai abans de cada tros després del primer:

ImageSize =
 width:160
 height:64

Un altre exemple:

PlotData =
 fontsize:XS width:20
 bar:Japó from:start till:19/02/1945 color:JT
 bar:Japó from:19/02/1945 till:14/03/1945 color:AI

[editar] Blocs de dades

Algunes ordres (BarData, PlotData, TextData, Colors...) demanen un bloc de dades, que no és més que una sèrie de línies amb dades. Cada línia ha de començar amb almenys un espai, ja que el bloc s'acaba quan apareix una línia la primera lletra de la qual no és un espai (llevat que sigui una línia en blanc).

Un exemple:

# Aquest exemple dibuixa dos grups de barres, un en vermell i un altre en blau
# però una barra de cada grup (marcant guerres) estarà en verd.

PlotData =
 color:xarxa fontsize:S                # color i grandària de font per defecte
 bar:URRS from:1919 till:1922 text:Lenin      # escombri vermella
 bar:URRS from:1922 till:1953 text:Stalin      # barra vermella
 bar:URRS from:1939 till:1945 text:2ªGM color:green # barra verda
 bar:URRS from:1953 till:1964 text:Krushchev    # barra vermella

 color:blue                     # canvio color per defecte
 bar:EUA from:1913 till:1921 text:Wilson       # barra blava
 bar:EUA from:1917 till:1918 text:1ªGM color:green  # barra verda
 bar:EUA from:1921 till:1923 text:Harding      # barra blava
 bar:EUA from:1923 till:1929 text:Coolidge      # barra blava

[editar] Caràcters especials

 • (titlli) en text (text) significa: canvi de línia.. (accent diacrítico ??) en text (text) significa: tabulador.
 • _ (subratllat o guió baix) en text (text) significa: espai.
 • $ (signe del dòlar) indica una constant d'usuari.

[editar] Referència d'ordres

Els atributs opcionals es marquen així: (O).

[editar] AlignBars

early batega justify


early (per defecte) 
La primera barra es pinta pegada a l'eix, l'última deixa una mica d'espai fins al final del gràfic.
batega 
El contrari d'early .
justify 
La primera i l'última barres es peguen als extrems, no deixant espai buit en cap dels dos costats.


[editar] BackgroundColors

canvas (O) 
Color de fons de tota la imatge.
bars (O) 
Color de fons per a totes les barres.

Els colors han de definir-se primer utilitzant Colors.

Exemples:

BackgroundColors = bars:darkgrey
BackgroundColors = canvas:lightgrey bars:darkgrey
BackgroundColors = canvas:lightgrey

[editar] BarData

Ordre opcional, indicat per a línies de temps molt complexes. Serveix per a mostrar o ocultar les barres, o ordenar-les d'una altra forma distinta.

bar 
nomeni de la barra (no admet espais, usar "_" quan es necessitin), utilitzat per a altres ordres (com PlotData). També serà l'etiqueta mostrada per a la barra, llevat que s'especifiqui text.
text (O) 
text a mostrar en l'etiqueta per a la barra (veure text input)
link (O) 
enllaci (URL). L'etiqueta serà llavors un enllaci blau.

Avís: S'ha d'usar "text" o "link", però mai ambdós.

Exemple:

BarData =
 bar:Àsia
 # En PlotData podrem posar que la barra és "Filipines", però el text mostrat serà "Illes Filipines"
 bar:Filipines    text:"Illes Filipines" 
 # L'etiqueta Xina es mostrarà com un enllaci blau a l'article sobre Xinesa
 bar:Xina  text:[[Xina]]    

[editar] Colors

Black
Blue
Coral
DarkBlue
Green
Lavender
LimeGreen
Magenta
Orange
Pink
PowderBlue
Purple
Xarxa
SkyBlue
Teal
White
Yellow
Xarxa

Serveix per a definir colors.

aneu
Nom que volem donar al color, i que ens demanaran altres ordres.
value
Color. Es pot especificar de diverses formes:
 • Constant predefinida (hi ha 32, totes en anglès)
rgb (vermell, verd, blau)
 • Descrivim el color per mitjà dels seus components RGB (vermella, verda i blava), expressades per nombres entre 0 i 1.
 • hsv (hue, saturació, valor): el mateix, però amb valors HSV.
 • gray (valor): To de gris entre 0 (negre) i 1 (blanc).
legend (O) 
Text que es mostrarà en la llegenda per a aquest color.

Exemple:

Colors =
 aneu:guerra   value:xarxa  legend:Període bèl·lic
 aneu:pau    value:blue legend:Temps de pau
 aneu:treva   value:rgb(0.6,0,0.6)
 aneu:grisclaro value:gray(0.9)
 aneu:grisoscuro value:gray(0.1)

[editar] DateFormat

Format en el qual s'especifiquen les dates.

dd/mm/yyyy 
Dia/Mes/Any (només per a dates posteriors a 01/01/1800).
mm/dd/yyyy 
Mes/Dia/Any (només per a dates posteriors a 01/01/1800)
yyyy 
Any (així han d'especificar-se 4 xifres, si té menys, emplenar amb zeros a l'esquerra, o posar menys "i"és).

Exemple:

DateFormat = dd/mm/yyy

ens permetria usar dates com 28/02/372

[editar] Defineix

Serveix per a definir abreviaturas ("text constants") per a trossos de codi que s'usin diverses vegades. Els noms de les abreviaturas han de començar amb un "$".

Exemple:

Defineix $estret    = width:10
Defineix $ample      = width:30
Defineix $barrapordefecto = $ample fontsize:S

[editar] DrawLines

Pinta línies al llarg de la gràfica, per a poder separar distintes èpoques, o el que se'ns ocorri.

at 
Data en la qual la línia es pintarà, en el format que vam posar amb DateFormat.
color 
Color de la línia (ha de definir-se amb Colors, com sempre).

Exemple:

DrawLines=
 at:start   color:vermell
 at:end    color:vermell
 at:07/12/1941 color:verd

[editar] ImageSize

Grandària de la imatge final, en unitats absolutes (per defecte, píxeles).

width 
ample, com màxim 1600 pixeles.
height 
alt, com màxim 1200 pixeles.

Exemple:

ImageSize = width:800 height:600

[editar] Legend

Llegenda o títol de la línia de temps.

orientation (O) 
Orientació del text: horitzontal (hor), vertical (veure) (que és el valor per defecte). No podem tenir "orientation = 'horitzontal'" i "position = 'right'" alhora.
position (O) 
posició respecte a la zona de la gràfica. Pot ser top (damunt), bottom (sota, per defecte), o right (a la dreta).
columns (O) 
Nombre de columnes: 1, 2, 3 o 4.

Per a perfeccionistas:

columnwidth (O) 
distància entre columnes. La distància pot s'absoluta (píxeles) o relativa (percentatge del gràfic). Aquest valor s'ignora si hem posat "columns = 1".
left (O) 
marge esquerre, pot ser una distància absoluta o relativa.
top (O) 
marge superior, pot ser una distància absoluta o relativa.

Exemples:

Legend = orientation:vertical position:bottom columns:3 columnwidth:140
Legend = orientation:horitzontal position:bottom
Legend = left:100 top:120 columns:3

[editar] Period

Període de temps que cobreix la línia de temps. Els dos paràmetres són obligatoris, i han de complir el format especificat per DateFormat.

from 
Data inicial, que serà el valor que prengui "start" en ordres com PlotData i TextData.
till 
Data final, que serà el valor de "end".

Exemple:

Period = from:01/09/1939 till:02/09/1945

[editar] PlotArea

Zona en la qual anirà realment la gràfica. Tot pot estar en unitats absolutes (píxeles) o relatives (percentatge).

width 
ample.
height 
alt.
left 
marge esquerre.
bottom 
marge inferior.

Exemples:

PlotArea = width:640 height:420 left:160 bottom:120
PlotArea = width:80% height:70% left:20% bottom:20%

[editar] PlotData

Defineix les barres (cadascuna de les quals simbolitza un període de temps), i posa un text al costat d'elles.

Per a textos que no estan relacionats amb cap període o data, o que requereixen un format especial, usa millor TextData.

Els atributs text, at, from i till s'apliquen només a la barra en la línia de la qual apareixen. Els altres, si apareixen a part, seran els valors per defecte en la resta del bloc d'ordres, o fins que es donin uns altres.

[editar] Atributs de posició
at 
Data en la qual es posa el text. Segons el valor d'align , el text començarà, acabarà o estarà centrat en aquesta data. Se li pot donar també els valors start o end. Incompatible amb from o till.
from 
Data en la qual comença una barra. Es permet start. S'utilitza combinat amb till.
till 
Data en la qual acaba una barra. Es permet end. Usar combinat amb from.
shift 
Desplaçament del text en unitats absolutes (píxeles), per a poder moure-ho i que no "xoc" amb altres coses.

Exemple:

PlotData=
 bar:Japan from:start   till:19/02/1945 color:JT
 bar:Japan from:19/02/1945 till:14/03/1945 color:AI
 bar:Japan from:02/09/1945 till:end    color:AO

 at:07/12/1941 shift:(0,-15) text:"<-- WW2 reaches Àsia"

[editar] Atributs de les barres
bar 
Nomeni de la barra que es descriu en aquesta línia. Les barres es dibuixen en l'ordre en el qual apareixen en els blocs de PlotData, llevat que s'hagi usat BarData.
color 
Color de la barra, que ha d'haver-se definit amb Colors.
width 
Amplària de la barra en unitats absolutes o relatives.

Exemple:

BarData=
 bar:EUA text:Estats Units
 bar:BM text:Batalles_marines

Colors=
 aneu:EUA value:blue legend:Estats_Units
 aneu:BM value:rgb(0.8,0,0.7) legend:Batalles_marines

PlotData=
 #Ample per defecte de les barres
 width=0.3 
 #Aquesta barra va a tenir un text:
 bar:BM   from:07/08/1942 till:09/02/1943 text:Guadalcanal color:BM 
 #EUA apareixerà abans que BM, encara que aquí vagi després, obligat per BarData:
 bar:EUA  from:start   till:end color:EUA 
 #Midway no es dibuixarà, perquè no ve en BarData:  
 bar:Midway from:start   till:end color:EUA
 #Això no és una barra, és una línia de text per a un fet puntual
 bar:EUA  at:07/12/1941  text:7/12 Pearl Harbour

[editar] Atributs de text
text 
El propi text a mostrar en la barra. Pot incloure enllacis. Vegi's Text.
textcolor (O) 
Color del text, que ha de definir-se abans amb Colors. Per defecte, és negre.
fontsize (O) 
Grandària de la font. Pot valer (de menor a major) XS, S, M, L, o XL ; o venir en punts (entre 6 i 30). Vegi's Fonts de lletra.
align (O) 
Alineamiento del text: center (centrat, per defecte), left (a esquerra) o right (a la dreta).
link (O) 
Enllaci, es pintarà en blau. No és compatible amb enllacis en l'atribut text.

Només es mostrarà un enllaci per línia de text (així que, si poses canvis de línia "", ja podràs posar més)

Exemple:

PlotData=
  bar:EUA at:07/12/1941 align:left textcolor:black fontsize:XS text:7/12 [[Pearl Harbour]]

Ens dóna el mateix que:

PlotData=
  bar:EUA at:07/12/1941 align:left textcolor:black fontsize:XS text:"7/12 Pearl Harbour" link:http://és.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbour

[editar] Atribut marca
mark
(tipus, color) : marca (línia) que es va a posar en la barra.

Per ara, l'únic tipus de marca possible és una línia. El color, com sempre, ha de definir-se abans amb Colors, o serà negre.

Exemple:

PlotData=
 bar:prova width:15 color:xarxa
 from:1900 till:2000
 at:1990 mark:(line,white)

Queda així

[editar] ScaleMajor

Indica la "escala major", és a dir, les ratlles "grans" de l'eix de temps, que porten la data escrita.

gridcolor (O) 
Color de les línies de la reixeta. Si no es posa, no hi ha reixeta. Defineix-ho primer amb Colors.
unit (O) 
Unitat de temps de l'escala: day (dia), month (mes) o year (any). Si s'ha posat DateFormat yyyy, només poden ser anys.
increment (O) 
Temps entre ratlla i ratlla. Per defecte, val 1.
start (O) 
Quan comencen les ratlles. Per defecte, start.

Exemples:

ScaleMajor = gridcolor:xarxa start:1940
ScaleMajor = gridcolor:xarxa unit:month increment:3 start:01/09/1939

[editar] ScaleMinor

Ratlles petites de l'escala de temps. Funciona igual que ScaleMajor.

Exemple:

ScaleMajor = grid:xarxa unit:year increment:1 start:01/01/1940
ScaleMinor = grid:blue unit:month increment:3 start:01/10/1939

[editar] TextData

Paràgraf de text, que es pot posar arreu de la gràfica.

text 
El text a mostrar, pot tenir enllacis. Vegi's Text.
pos
(x, i) : Coordenadas de la cantonada superior esquerra del paràgraf, en unitats absolutes o relatives.
link (O) 
Enllaci web (URL) de #mapes clicables, que es mostrarà en blau. És incompatible amb enllacis en text.
textcolor (O) 
Color del text, que ha de definir-se abans amb Colors, o serà negre.
fontsize (O) 
Grandària de la font de lletra. Pot valer XS, S, M, L o XL; o ser en punts (entre 6 i 30). Vegi's Fonts de lletra.
tabs (O) 
Defineixes position and alignment for tab character: (caret). Specify multiple tab settings as tabs: (x1-a1 ,x2-a2 ,x3-a3 , etc..) where
 • xn is the horitzontal displacement in absolute measurements from the left side of the text
 • a n is the alignment for the text segment (specify center, left or right)
lineheight (O) 
Interlineado en píxeles, com màxim 40.

Exemple:

TextData =
 pos:(20,67) textcolor:black fontsize:S
 tabs:(10-right,14-left,50-left,90-left,230-left)
 text:1194027/9Alemanya, Itàlia i Japó signen el \[[Pacte Tripartit]]
 text:1019441-22/7En Bretton Woods 44 països funden
 text:el FMI i el Banc Mundial

Es veurà així:

[editar] TimeAxis

Eix de temps.

format (O) 
Format amb el qual es presenten les dates en l'eix. Per ara, només pot ser yyyy, que és el valor per defecte. Així que aquest atribut, avui per avui, és inútil.
orientation (O) 
Pot ser horitzontal (hor, per defecte) o vertical (veure).

Exemple:

TimeAxis = orientation:horitzontal format:yyyy

[editar] Valors possibles

[editar] Longituds

Les unitats absolutes es mesuren sempre en píxeles. S'escriuen simplement posant el nombre.

Exemple:

PlotArea = width:800 height:600 left:50 bottom:50

Les unitats relatives es mesuren sempre en percentatges de l'ample o alt de la imatge. S'escriuen posant un nombre i el símbol "%".

Exemple:

PlotArea = width:80% height:80% left:10% bottom:5%

[editar] Text

El text no pot ser Unicode, el que fa que alguns caràcters es pintin mal. Vegi's Fonts de lletra.

Els espais només es poden posar si es posa el text entre comillas ("text"). També es pot posar el text sense comillas, i posar "_" on es vulguin els espais, o col·locar el text al final de la línia.

Exemples (tots donen el mateix resultat):

BarData =
 text:Sota_domini_japonès_des de_1914 bar:Marshalls
BarData =
 text:"Sota domini japonès des de 1914" bar:Marshalls
BarData =
 bar:Marshalls text:Sota domini japonès des de 1914

En paràgrafs creats amb TextData, hi ha dos caràcters especials:

(titlli) assenyala un canvi de línia. (caret) indica un tabulador.

Exemple:

TextData =
 .. text:Generat per WikipediaVersion 1.1 - 2 de gener de 2004

# quedarà així:
#
# Generat per Wikipedia
# Version 1.1 - 2 de gener de 2004
TextData =
 tabs:(4-right,12-right,14-left,34-left)
 text:1194027/9Berlin Ger,It,Jap signen el Pacte Tripartit
 text:1019441-22/7En Bretton Woods 44 països funden el
 text:FMI i el Banc Mundial

# quedarà així:
#
#   1  27/9 Berlin Ger,It,Jap signen el Pacte Tripartit
#   10 1-22/7 En Bretton Woods 44 països funden el
                  # FMI i el Banc Mundial

[editar] Mapes clicables

En Wikipedia, les línies de temps poden aparèixer en dos formats: PNG i SVG. En ambdós podem usar enllacis, que seran barres o textos en blau

Els enllacis poden aparèixer en les ordres BarData, PlotData o TextData, ja sigui en l'atribut link, o com part de text.

[editar] Enllacis en text

Són els enllacis que apareixen com part d'un text (text). Es fan igual que en qualsevol altra part de Wikipedia: [[article]], podent posar-se fins i tot enllacis a altres Wikipedias, indicant el seu prefix. També es pot especificar una URL: [http://www.microsoft.com|monopoli]

Exemples

 text:1642 [[Rembrandt]] pinta un quadre

Queda així:

 text:1642 [[Rembrandt|Rembrandt van Rijn]] pinta un quadre

Queda així:

 text:1642 [http://és.wikipedia.org/wiki/Rembrandt|Rembrandt van Rijn] pinta un quadre

Queda així:

Ara, un a la Wikipedia en anglès:

 text:1642 [[en:Rembrandt|Rembrandt van Rijn]] pinta un quadre

Queda així:

Els dos últims enllacis van a distintes Wikipedias. A més, el text que apareix al passar el ratolí sobre l'enllaci canvia.

[editar] Fonts de lletra

La grandària de la lletra s'especifica amb l'atribut fontsize, amb valors (de menor a major): XS, S, M, L, XL:

[editar] Enllacis relacionats

En anglès:

En altres idiomes