Padró municipal d'habitants

De WikiLingua.net

El padró municipal d'habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Correspon als ajuntaments la seva creació, manteniment, revisió i custodia. Els Censos de població i el Padró municipal són les úniques fonts de les quals es deriven xifres demogràfiques a les quals s'atorga el caràcter oficial, permetent conèixer l'estructura bàsica de la població.

A Espanya aquest document s'ha vingut renovant cada cinc anys en tots els ajuntaments però a partir de l'1 de maig de 1996, i motivat pel desenvolupament tecnològic i la seva gestió contínua informatitzada, les renovacions padronales han deixat d'existir, sent l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya l'organisme al que li correspon la coordinació dels padrons de tots els municipis, així com realitzar les comprovacions oportunes.

[editar] Dades del padró

La inscripció en el padró municipal conté com obligatoris les següents dades de cada veí:

 1. Nom i cognoms.
 2. Sexe.
  1. Nombre de la targeta de residència en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, nombre del document acreditativo de la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'estats membres de la Unió Europea ,d'altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o d'Estats als quals, en virtut d'un conveni internacional s'estengui el règim jurídic previst per als ciutadans dels Estats esmentats.
  2. Nombre d'identificació d'estranger que consti en document, en vigor, expedit per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, per no ser titulars d'aquests, el nombre del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no compresos en l'inciso anterior d'aquest paràgraf.
 3. Certificat o títol escolar o acadèmic que posseeixi. puguin ser necessaris per a l'elaboració del cens electoral, sempre que es garanteixi el respecte als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.

[editar] Opcionals

Amb caràcter voluntari poden figurar les següents dades:

 1. Designació de les persones que poden representar a cada veí davant l'Administració municipal a efectes padronales.
 2. Nombre de telèfon.

[editar] Legislació aplicable

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcación Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Real Decret 1690/1986, d'11 de juliol.
En altres idiomes