Població de fet

De WikiLingua.net

La població de fet (o de facto) és, per a un determinat moment (generalment un any censal), la població composta per presents i transeünts. Sol ser el denominador en els principals algoritmos per a calcular taxes.

Aquest terme sol utilitzar-se com oposició a la població de dret, que és la composta per presents i absents.

[editar] Vegi's també