Societat de responsabilitat limitada

De WikiLingua.net

Furgoneta de una Sociedad de Responsabilidad Limitada
Furgoneta d'una Societat de Responsabilitat Limitada

La societat de responsabilitat limitada és una societat mercantil, de caràcter capitalista, en la qual el capital social està dividit en quotes socials de distint o igual valor representades per títols i en la qual la responsabilitat dels socis se circumscriu exclusivament al capital aportat per cadascun.

Els títols no són equivalents a les accions de les societats anònimes, atès que existeixen obstacles legals a la seva transmissió.


Taula de continguts

[editar] Constitució

Igual que totes les societats mercantils, aquest tipus de societat s'ha de constituir en escriptura pública, que haurà d'estar inscrita en el termini de dos mesos en el Registre Mercantil.[1] En l'escriptura de constitució, entre altres dades, s'han d'incloure els estatuts de la societat (que són les regles pactades pels socis). Aquests estatuts han de contenir, com mínim:

 • La denominació de la societat.
 • L'objecte social (al que es dedica l'empresa).
 • El domicili social (seu de l'empresa).
 • El capital social, les participacions en què es divideix, el seu valor nominal i el seu numeración correlativa.
 • La manera d'organitzar l'administració, en els termes establerts per la llei.
 • Els altres pactes lícits i condicions especials que els socis creen convenient establir.

El capital mínim per a constituir una societat limitada són 3.005,06 Euros, dividit en participacions socials que no poden incorporar-se a títols valoris ni denominar-se accions. Cadascun dels socis ha d'haver desemborsat completament aquesta quantitat en el moment de la constitució, és a dir, es tracta d'una fundació simultània, pel que no s'admeten parts pendents de pagament.[2] Aquest capital pot ser en metàl·lic o qualsevol tipus de béns o drets que tinguin contingut econòmic o patrimonial (diners, immobles, béns mobles, propietat intel·lectual, propietat industrial, etc).

[editar] Òrgans de la Societat

La gestió i administració de l'empresa s'encarrega a un òrgan social. Aquest òrgan directiu està format per la Junta General i pels administradors.[3]

[editar] Junta General

La Junta General és l'òrgan de deliberación i de decisió. Els assumptes que pot tractar la Junta són censures de la gestió, l'aprovació dels comptes anuals, el nomenament i destitució dels administradors i la modificació dels estatuts.

Convocatòria

La convocatòria de la Junta General correspon als administradors, que ho faran dintre dels sis primers mesos de cada exercici social. La finalitat és censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Aquesta convocatòria és tan important que de no fer-se podria realitzar-la el Jutge de 1ª Instància del domicili social a instància de qualsevol soci.

També ho poden fer sempre que ho considerin necessari o en els terminis que determinin els estatuts.

Els administradors hauran de convocar Junta General quan així ho sol·licitin els socis que suposin un 5% del capital social.

Els administradors tenen l'obligació de donar publicitat a la convocatòria de Junta, mitjançant anunci publicat en el BORME i en un dels diaris de major circulació en el terme municipal que estigui situat el domicili social.

Els estatuts podran establir, en substitució del sistema anterior, que la convocatòria es realitzi mitjançant anunci publicat en un determinat diari de circulació en el terme municipal que estigui situat el domicili social, o per qualsevol procediment de comunicació, individual i escrita, que asseguri la recepció de l'anunci per tots els socis en el domicili designat a l'efecte o en el qual consti en el Llibre registro de socis.

En el cas de socis que resideixin en l'estranger, els estatuts podran preveure que només seran individualment convocats si haguessin designat un lloc del territori nacional per a notificacions.

Entre convocatòria i celebració de la Junta General ha d'haver-hi una antelació mínima de 15 dies.

Convocatòria universal. La Junta General queda válidamente constituïda en cas de Convocatòria universal. És a dir, que estant present tot el capital es decideixi per unanimitat la celebració de la reunió i l'ordre del dia de la mateixa.

[editar] Administradors

L'administració es pot confiar a un sol administrador (administrador únic), a dos administradors (solidaris o mancomunats) o a un Consell d'Administració (tres o més administradors). En el cas que hi hagi dos administradors, aquests serien solidaris si bastés amb l'actuació d'un d'ells per a dur-se a terme qualsevol gestió. Si, pel contrari, és necessària l'actuació d'ambdós, es parla d'administradors mancomunats.

Els administradors han de complir una sèrie de requisits:

 • No podran dedicar-se, per compte aliè, al mateix gènere de comerç que constitueixi l'objecte de la societat.
 • Exerciran el càrrec durant el període de temps que assenyali l'escriptura social i podran ser destituïts en qualsevol moment per la Junta General.
 • Per a dur a terme els comptes anuals hauran de seguir les normes de les societats anònimes.
 • No és necessari que siguin socis de l'empresa...

[editar] Drets dels socis

Cadascun dels socis d'una societat limitada té una sèrie de drets.[4] Entre ells es troben els següents:

 • Dret a participar en el repartiment de beneficis i en el patrimoni de la societat en cas de liquidació.
 • Dret de tanteo en l'adquisició de les participacions dels socis sortints.
 • Dret a participar en les decisions socials i a ser triats com administradors.
 • Dret d'informació en els períodes establerts en les escriptures.
 • Dret d'obtenir informació sobre les dades comptables de la Societat.

[editar] Societat Limitada Laboral (SLL)

Tipus de Societat limitada, on l'impost social sobre la persona jurídica segons les lleis espanyoles es redueix d'un 35% a un 30%, al ser aquestes societats amb una base social d'ajuda. Ja que al fet que aquest tipus de figura jurídica ha de complir amb les mateixes obligacions que una societat limitada a més de que sol el 25% dels treballadors poden ser treballadors sense participacions socials de la mateixa, és a dir treballar sense ser soci o amo de la societat.

Per això a més els organismes oficials, s'inclinen més per la creació d'aquest tipus de societats incentivandolas amb major numero de subvencions, ajudes, i avantatges fiscals.


[editar] Denominacions en altres llocs

 • A Argentina: "Societat de Responsabilitat Limitada" o S.R.L.
 • A Alemanya i Suïssa: "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" o GmbH
 • A Àustria: "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" o Ges.mbH
 • A Xile : "Limitada" o Ltda.
 • A Colòmbia: "societat de responsabilitat limitada" o ltda.
 • En Costa Rica: Ltda
 • A Dinamarca: "Anpartsselskab" o ApS
 • A França, Bèlgica i Luxemburg: "Société à Responsabilité Limitée" o SARL
 • En Flandes, Bèlgica: ""Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid"" o B.V.B.A.''
 • A Hongria: "Korlátolt felelősségű társaság" o Kft..
 • A Itàlia: "Società a responsabilità limitata" o S.r.l.
 • A Mèxic: "Societat de Responsabilitat Limitada de Capital Variable" o S. de R.L. de C.V.
 • A Noruega: "Aksjeselskap" o AS
 • En els Països Baixos: "Besloten vennootschap" o B.V.
 • A Perú: "Societat Comercial de Responsabilitat Limitada" o S.R.L.
 • A Polònia: "Spółca z ograniczoną odpowiedzialnością" o Sp. z o.o..
 • A Portugal: "Sociedade per Quotas" o NombreEmpresa, Lda..
 • En el Regne Unit i Irlanda: "Limited liability company" o L.L.C.'
 • A Rússia: "Общество с ограниченной ответственностью" (transliteración: Obschestvo s organichennoi otvetsvennostiu) o ООО.
 • A Uruguai: "Societat de Responsabilitat Limitada" o S.R.L.
 • A Veneçuela: "Societat de Responsabilitat Limitada" o S.R.L..
 • En El Salvador: "Societat de Responsabilitat Limitada" o NombreEmpresa + de R.L..

[editar] Regulació per països

[editar] Argentina

A Argentina: Llei Nº 19.550, sobre Societats Comercials, publicada en el Butlletí Oficial Nº 22409 amb data 25 d'abril de 1972.....

[editar] Xile

A Xile: Llei N° 3.918, Text Oficial:

LLEI No. 3.918 DEL 7 DE MARÇ DE 1923 Llei sobre societats de responsabilitat limitada. (Publicat D.O. 14.03.1923) Núm. 3.918.- Puix que el Congrés Nacional ha donat la seva aprovació al següent PROJECTE DE LLEI:

Art. 1. S'autoritza l'establiment de societats civils i comercials amb responsabilitat limitada dels socis distintes de les societats anònimes o en comandita.

Art. 2. Les societats amb responsabilitat limitada, siguin civils o comercials, es constituiran per escriptura pública que contindrà, a més de les enunciaciones que expressa l'article 352 del Codi de Comerç, la declaració que la responsabilitat personal dels socis queda limitada als seus aportis o a la suma que a més d'aquests s'indiqui. Aquestes societats no podran tenir per objecte negocis bancaris, i el nombre dels seus socis no podrà excedir de cinquanta.

Art. 3. Un extracto de l'escriptura social, o de modificació o que deixi constància dels fets compresos en l'inciso segon de l'article 350 del Codi de Comerç, en el seu cas, serà registrat en la forma i termini que determina l'article 354 del Codi de Comerç. Es publicarà, també, dintre del mateix termini, dit extracto per una sola vegada en el Diari Oficial. L'omisión de qualsevol d'aquests requisits es regirà pel disposat en els articles 353, 355, 355 A, 356, 357 inciso primer, 358 a 361 del Codi de Comerç i s'aplicarà a la defectuosa o inoportuna publicació de l'extracto les regles que aquestes disposicions donen per a la inscripció del mateix. El compliment oportú de la inscripció i publicació produirà efectes retroactius a la data de l'escriptura.

Art. 4. La raó o signatura social podrà contenir el nom d'un o més dels socis, o una referència a fi de la societat. En tot cas haurà d'acabar amb la paraula "limitada", sense la qual cosa tots els socis seran solidariamente responsables de les obligacions socials. En el no previst per aquesta llei o per l'escriptura social, aquestes societats es regiran per les regles establertes per a les societats col·lectives, i els seran també aplicables les disposicions de l'article 2104 del Codi Civil i dels articles 455 I 456 del Codi de Comerç. La dona casada i separada parcialment de béns, sempre que la separació sigui convencional, i la qual exerceixi una ocupació, ofici, professió o indústria conformement a l'article 150 del Codi Civil, no requeriran l'autorització especial que tracta l'article 349 del Codi de Comerç per a celebrar una societat comercial de responsabilitat limitada, en relació amb el patrimoni que separadament administrin.

Art. 5. Aquesta llei regirà des de la data de la seva publicació en el Diari Oficial. I puix que, sentit el Consell d'Estat, he tingut a bé aprovar-ho i sancionar-ho; per tant, promúlguese i porti's a efecte com llei de la República.

Santiago, 7 de març de 1923.- ARTURO ALESSANDRI.- Aníbal Rodríguez.

[editar] Mèxic

A Mèxic, la societat de Responsabilitat Limitada està regulada per la Llei General de Societats Mercantils, publicada en el Diari Oficial de la Federació amb data 3 d'Agost de 1994.

[editar] Perú

A Perú: Llei Nº 26887, Llei General de Societats, publicada en el Diari Oficial El Peruà amb data 9 de desembre de 1997.

[editar] Referències

 1. Direcció general de Política de la PYME: Societat de Responsabilitat Limitada
 2. Constitució de Societats de Responsabilitat Limitada
 3. Universia: Societat de Responsabilitat Limitada
 4. Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada.

[editar] Enllaços externs