Titlli

De WikiLingua.net

Per a altres usos d'aquest terme vegi's Titlli (desambiguación).

Titlli és un diacrítico o tret que es posa sobre les lletres per a marcar algun tret particular, com el qual una vocal porti la major força de veu, que sigui llarga o que tingui un so especial.

No s'ha de confondre la titlli amb l'accent, ja que aquest és la sílaba tònica en una paraula. És a dir, la sílaba que es pronuncia amb més força, i la titlli és el símbol que en idioma espanyol marca la sílaba tònica, ja que si no la portés, la pronunciació de dita paraula seria diferent.

[editar] Ús en espanyol

En espanyol, les paraules porten titlli (accent ortogràfic) seguint les següents regles:

  • Les paraules agudes porten titlli si acaben en vocal, n o s. Així, de les paraules vergel, rosegador, camió, portaràs i va opinar, sol les últimes tres porten titlli, a pesar que totes tenen la sílaba tònica en l'última sílaba.
  • Les paraules planes o greus porten titlli si acaben en qualsevol lletra excepte vocal, n i s. Així, de les paraules moble, disc, tórax i arbre, sol les últimes dues porten titlli, a pesar que totes tenen la sílaba tònica en la penúltima sílaba.
  • Els adverbis modals formats afegint el sufix -ment a un adjectiu són una excepció, ja que només porten titlli si l'adjectiu sobre el qual es formen també la porta. Així, fortament no porta titlli mentre que hábilmente sí la porta.
  • Els monosílabos no porten titlli, llevat que aquesta sigui diacrítica.

[editar] Enllaços externs

  • Titllis: Manual d'acentuación ortogràfica.