Valencià

De WikiLingua.net

Per a altres usos d'aquest terme vegi's Valencià (desambiguación).
Català / Valencià (Català / Valencià)
Parlat en: Espanya, França, Andorra, Itàlia
Regió: Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Regió de Múrcia, Pirineos Orientals i la ciutat sarda d'Alguer.
Parlants:

• Natius:
• Uns altres:

7,7 milions (2,0 en la Com. Valenciana)

• 4,4 milions (1,3 en la Com. Valenciana)
• 3,3 milions (0,7 en la Com. Valenciana)

Lloc: No es troba entre els 100 primers. (Ethnologue 1996)
Filiación genètica: Indoeuropeo

 Itálico
  Grup Romanç
   Romanç
    Ítalo-occidental
     Subgrupo Occidental
      Grup Gal-Ibèric
       Grup Ibero-Romanç
        Català-Valencià-Balear

Estatus oficial
Oficial en: Andorra, Espanya (territorializada a Catalunya, Comunitat Valenciana, i Illes Balears), Itàlia (en la ciutat d'Alguer ).
Regulat per: * Institut d'Estudis Catalans
Codis
ISO 639-1 ca
ISO 639-2 cat
ISO 639-3 cat
Extensió del Català / Valencià
Vegi's també:
Idioma - Famílies - Classificació de llengües
Mapa sobre el conocimiento del dialecto valenciano
Mapa sobre el coneixement del dialecte valencià

Valencià (valencià en valencià) és la denominació històrica, tradicional i estatutària que rep en la Comunitat Valenciana la llengua que es denomina oficialment català a Catalunya, Illes Balears i Andorra. Constitueix també una de les principals variants dialectales de dita llengua, juntament amb el català central i el balear, entre unes altres.

El valencià és definit com la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, segons el seu Estatut, i té caràcter oficial en ella juntament amb el castellà.[1]

Existeix un conflicte lingüístic valencià sobre la seva denominació, així com sobre la seva catalogación com llengua o com dialecte.[2] [3]

Taula de continguts

[editar] Classificació

Català-valencià-balear: aquesta triple denominació és la qual usa Ethnologue, la classificació de la qual de llengües segueix la Wikipedia. Encara que la denominació científica més freqüent és la de català, aquesta denominació sincrética també està estesa en l'àmbit acadèmic. Milà i Fontanals, en les seves Obris catalans (Obres catalanes), és el primer a usar una solució equivalent: «I si no·s vol dir catalana, no·s digui de cap manera Llemosina, sinó catalano-valentino-baleàrica» («I si no anem a dir catalana, no es digui de cap manera Lemosina, sinó catalano-valentino-baleárica»).. Posteriorment Josep Calveras la usarà en 1925, en la seva obra La reconstrucció del llenguatge literari català (La reconstrucció del llenguatge literari català): «Català-valencià-balear" seria el \[nom] propi i a tothom acontentaria, si no fos que és massa llarg, i que de fet els filòlegs [...] han pres el costum de dir-ne breument: llengua catalana.» («Català-valencià-balear seria el \[nom] propi i a tots acontentaria, si no fos perquè és massa llarg, i que de fet els filólogos [...] han adquirit el costum de nomenar-ho: llengua catalana»). Un exemple conegut de l'ús d'aquesta triple denominació ho tenim en el Diccionari Català-Valencià-Balear (1926-1962), cridat així per l'autor que va iniciar l'obra, Antoni Maria Alcover, per a guanyar acceptació popular en els principals territoris on es parla la llengua. Malgrat això, en la introducció a dit diccionari es diu que el nom que designa més pròpiament aquesta llengua és l'adjectiu català: al dir llengua catalana queda denominat el conjunt de formes de parlar pròpies de totes les comarques indicades en el subtítol.[4]

[editar] Distribució geogràfica

Extensión del predominio lingüístico oficial valenciano (verde oscuro), y del castellano (verde claro).
Extensió del predomini lingüístic oficial valencià (verd fosc), i del castellà (verd clar).

Si parlem de la llengua catalana en totes les seves variants la llengua és compartida en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears, Andorra, el Rosselló, la Franja d'Aragó, el Carche murcià i la ciutat d'Alguer a Sardenya.

En referència a la variant valenciana, en la Comunitat Valenciana hi ha declarats oficialment dos predominis lingüístics territorialmente, el castellà i el valencià. Aquesta divisió pren com unitat el municipi i es basa en la distribució lingüística del segle XVII.[cita requerida] Les àrees definides per la Llei d'ús i ensenyament del valencià. La zona de predomini lingüístic valencià són els municipis que, segons la Llei d'ús i ensenyament del valencià, són històricament de llengua valenciana, situats geográficamente en el nord, en la costa de la Comunitat Valenciana, i en l'àrea montañosa de la província d'Alacant, abastant aproximadament el 75% del territori i en ella resideix el 87% de la població.

Així, per tant, el seu domini lingüístic abasta històricament les comarques litorals, el pla central i les àrees montañosas del sud. Avui dia, en les grans capitals històricament valencianohablantes (i arreu del territori, si bé de forma no tan acusada), la presència del valencià està en decadència, a causa del procés de minorización d'aquesta llengua en favor del castellà. No obstant, en termes generals, ha experimentat una notable recuperació, ja que ha passat del 4% de valencians alfabetizados en 1982 al 85% en 2001.

La isoglosa del valencià pot situar-se deixant per al valencià de transició tortosí la meitat nord de la província de Castelló (aplicant com criteri les diferències de conjugación canti/cant) o bé incorporar com part del valencià el tortosí (aquest/aquest) deixant la resta del català occidental.

[editar] Història del valencià

El valencià va ser implantat en l'antic Regne de València pels repobladores dels condados de la Marca Hispánica que es van establir en aquest territori després de la conquesta duta a terme per Jaime I el Conquistador. Aquests colons procedien de la zona occidental de l'actual Catalunya (majoritàriament del condado d'Urgel). Aparti d'algunes veus àrabs o toponimia no sembla decisiva la influència de mozárabes o àrabs en la configuració bàsica de la llengua en els territoris valencians.

Un dels tòpics més estesos actualment és que les comarques de la costa, avui dia considerades valencianohablantes, van ser repoblades per catalans, i les de l'interior, considerades com castellanohablantes, van ser repoblades amb aragonesos aragonohablantes, la llengua dels quals acabaria sent absorbida pel castellà. No obstant això el tema és un tant més complex.

Moderns estudis històrics, com el dut a terme per Enric Guinot, indiquen que el valencià va ser la llengua predominant en tot el Regne de València excepte en tres comarques amb frontera amb Aragó (Racó d'Ademuz, Alt Mijares, Serrans), on es va repoblar amb aragonesos castellanohablantes del sud d'Aragó , el percentatge del qual de població aconseguia a prop del 90%. La resta de les comarques castellanohablantes actuals són producte de la repoblación amb castellans del segle XVII, després de l'expulsió dels moriscos, ja que aquestes comarques eren de majoria andalusí des del segle XIII fins al XVII (o bé es tracta de comarques pertanyents al regne de Castella fins a la reorganització territorial de 1833). Així, per tant, el Regne de València no va ser en l'Edat Mitja un país amb dualidad lingüística de valencià/castellà, sinó que les dues llengües que es parlaven majoritàriament eren el valencià i l'àrab , a excepció de les tres comarques de parla castellana anteriorment citades.

La comarca de la Vega Baixa, en canvi, va sofrir un procés de substitució lingüística pel castellà que es va iniciar a mitjan el segle XVII amb la repoblación de murcians, després de finalitzar una epidèmia de pesta negra en 1648 que va afectar a la població anterior majoritàriament valencianohablante. A mitjan el segle XX encara hi havia una mínima presència de valencianohablantes en localitats com Oriola o Almoradí, i actualment el municipi de Guardamar del Segura està considerat oficialment com valencianohablante.

Esment aparti, dintre de l'actual Comunitat Valenciana, requereixen la comarca de la Plana d'Utiel que va pertànyer a Cuenca fins a 1851 i dues ciutats castellanohablantes de l'Alt Vinalopó (Villena i Sax) que van pertànyer a Albacete i Múrcia respectivament fins a 1836, i no són, per tant, històricament valencianohablantes al no haver pertangut al Regne de València. No obstant, segons l'estadístiques, cada vegada és major el nombre d'habitants que comprenen la llengua, i, menor encara que creixent, el dels quals saben parlar-la.

[editar] Normalització

Entre els segles XV i XVIII es realitzen les primeres compilacions i vocabularios del valencià, entre ells tenim el "Liber Elegantiarum" de Joan Esteve editat a Venècia[5] o el Diccionari Castellà-Valencià de Gregorio Mayans i Siscar (1699-1781), el "Diccionari Castellà-Valencià" d'Anselm Dempere (1727-1799), el "Breu Diccionari Valencià-Castellà" de 1739, i el "Diccionari Valencià-Castellà" de 1764, ambdós de Carles Ros.

En l'any 1828 es publica "Assaig d'un Diccionari Valencià-Castellà", de Lluís Lamarca i Morata, que s'inspira en l'ortografia del castellà. En 1867 Josep Escrig i Martínez publica el seu "Diccionari Valencià-Castellà", també molt castellanizado, si bé en successives edicions, les aportacions de Constantí Llombart ho van modificar sustancialmente, al que segueix el "Novísimo Diccionari General Valencià-Castellà", de 1891, obra de Joaquim Martí Gadea, que segueix els passos del d'Escrig-Llombart.

En l'any 1915 va publicar Lluís Fullana i Mira una "Gramàtica elemental de la llengua valenciana", en el qual, com membre de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, va adoptar una posició convergent i intermèdia de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans amb solucions ortogràfiques dialectales.

En 1930, finalment, Josep Joan Badía comença a publicar el seu enciclopédico "Diccionari Català, Valencià, Balear". Totes aquestes obres no aconseguirien una mínima normalització lingüística, que no arribaria fins a les Normes de Castelló de 1932.

Des de finals del segle XIX comencen a consolidar-se entre petits sectors de València teories sense suporti acadèmic que reivindiquen un caràcter autònom per al valencià, afirmant que va tenir el seu origen en el vernáculo parlat pels mozárabes que habitaven l'actual Comunitat Valenciana, el que donarà lloc en la segona meitat del segle XX a l'anomenada Guerra de la Llengua, que obstaculitzarà el procés de recuperació del valencià.

El valencià es va convertir en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, recollides en el seu Estatut d'autonomia (1 de juliol de 1982).

La Llei d'ús i ensenyament del valencià (Llei 4/1983 del 23 de novembre de 1983) estableix dos territoris de distint predomini lingüístic, un valencià i un altre castellà, si bé els ciutadans tenen dret a usar l'idioma cooficial que desitgin en tota la comunitat.

El valencià explica actualment amb una entitat oficial encarregada de procurar la normalització de la llengua, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), creada per la Generalitat Valenciana en 1998, que parteixen de les Normes de Castelló subscrites en 1932, també adoptades per l'Institut d'Estudis Catalans. Ambdues institucions reconeixen mútuament la unitat lingüística.

En la mateixa línia, el certificat de coneixements de valencià expedits per la Generalitat Valenciana és convalidable a Catalunya i Illes Balears, mentre que el Tribunal Suprem d'Espanya va fallar l'1 de febrer de 2006 una sentència (veure recurs de casación nombre 8075/1999) en la qual es reposava en la Comunitat Valenciana la convalidació dels certificats de coneixements de català expedits per la Generalitat de Catalunya (Junta Permanent de Català) i el Govern Balear (Junta Avaluadora de la Llengua Catalana), equiparats amb els de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. No obstant això la Generalitat Valenciana segueix sense acatar les 13 sentències en el sentit que els títols de català i valencià són homologables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana [5].

[editar] Denominació històrica

La primera referència documental que es té de la utilització del terme «valencià» per a referir-se a la llengua pròpia dels valencians es troba en la documentació referent a un procés judicial que va tenir lloc a Menorca entre l'any 1343-1346 , on es fa constar que la mare de l'acusat, cridada Sibila, parlava " valencianesch " a l'ésser d'Oriola .[6] Dita denominació de la qual es tenia constància en l'ambient filológico balear des de l'any 1984 quan va ser publicat per Gabriel Llompart un estudi, en una revista científica mallorquina sobre tema històrics, sobre aquest procés judicial i altres temes menorquines, extrañamente no ha estat fins a l'any 2005 quan ha estat difós aquesta troballa en la Comunitat Valenciana, desplaçant així en el " honor " de ser considerada com la primera referència a la qual tradicionalment s'hi havia creido com tal, com és la traducció del Valerio Màxim realitzada per Antoni Canals en 1395, en la qual diu: perque jo, a manament de vostra senyoria, el l'he tret de lati en nostra vulgada llengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l'hagen tret en llengua cathalana[7] .

Les següents manifestacions en llengua valenciana les trobem en documents notarials i legals, l'acta notarial de 28 de juny de 1408, d'un plet entre la vila d'Ona i l'Ordre de Montesa, ‘vulgar llengua valenciana’ i l'acta de 6 de juny de 1412 dels diputats i notaris assistents al Compromís de Casp, ‘in ydiomate valentino’.[8] [9]

En l'Església hi ha abundants referències, destacar la bíblia de fra Bonifaci Ferrer del s. XIV escrita en llengua valenciana.[10] Entre els documents pontificios, trobem un corresponent al pontificado del Papa valencià, Alejandro VI, de 1504, podem llegir ‘lingua vulgari valentini expeditarum’.[11]

En el segle XV el valencià era la denominació usual de la llengua en el Regne de València, i les denominació de romanç havia caigut en desús.[12] Joanot Martorell, autor de la novel·la Tirant el Blanc (Tirant el Blanch), afirma: «m'atrevire expondre: no solament de llengua anglesa en portuguesa. Mes encara de portuguesa en vulgar valenciana: perço que la va néixer don jo soc natural sen puxa alegrar».[13]

A la fi del segle XV, en 1472, tenim el primer diccionari, el "Liber Elegantiarum" de Joan Esteve que va ser publicat a Venècia en Llengua Valenciana.[14]

[editar] Sociolingüística

El valencià era durant el segle XIX la llengua usada majoritàriament en el territori declarat actualment com de predomini lingüístic valencià.[15] Encara que ha anat sofrint un procés de minorización lingüística,[16] sobretot per motius polítics i moviments inmigratorios, que ha afectat principalment en el coneixement de la llengua escrita, i de forma més acusada en les grans concentracions urbanes.

No obstant, avui dia el coneixement del valencià s'ha incrementat notablement des de 1982, quan la Generalitat implanta tant l'ensenyament del valencià, com també les línies d'escolarització en valencià en el seu sistema educatiu, que cobreixen actualment un 25% de les places. Des de llavors, el percentatge d'alfabetizados ha passat d'un 4% en 1982 al 38% en 2001, segons el cens. Així mateix, al voltant del 84% afirmen entendre-ho, a prop del 47% afirmen saber parlar-ho[17] i, a més, el seu domini ha augmentat també en el territori de predomini lingüístic castellà.

Evolució lingüística en les zones considerades històricament valencià parlants[18]
Any Castellà Valencià Bilingüe Uns altres
1989 49,6% 45,8% 4,5% 0,1%
1992 45,0% 50,4% 4,6% 0,0%
1995 47,2% 50,0% 2,8% 0,0%
2005 54,5% 36,4% 6,2% 2,9%
2008 56,8% 32,3% 7,6% 3,3%

La Generalitat disposa de dades sociolingüísticos que ha anat realitzant en diversos estudis i són sol referents al territori de predomini lingüístic valencià, exceptuant el coneixement, que s'analitza en tota la Comunitat Valenciana. No es coneixen, per tant, dades sociolingüísticos concisos sobre l'ús social del valencià en anys anteriors a 1982, ni en el territori de predomini lingüístic castellà, encara que se sap que ha anat disminuint al llarg de tot el segle XX com conseqüència dels processos de substitució lingüística i pel saldo migratorio, positiu en totes les dècades, que va atreure a molts habitants de Castella-la Manxa, Andalusia i la Regió de Múrcia cap a la Comunitat Valenciana.

Pel que fa als estudis existents, l'ús de les dues llengües es va mantenir estable durant les dècades dels 80 i 90, però en els últims anys ha augmentat lleugerament el percentatge de castellà parlants, així com el de bilingües i parlants d'altres llengües, baixant significativamente el percentatge de valencià parlants. Això pugues haver-se de la forta immigració dels últims anys, procedent majoritàriament d'Hispanoamérica i del Magrib, la primera de les regions de llengua castellana, pel que la balança tendeix a inclinar-se a favor d'aquest idioma.[19]

A més, per una altra part, es dóna la circumstància que el Partit Popular governa en la Comunitat Valenciana des de 1995, any de l'anterior sondeig a l'últim de 2005, pel que diverses entitats sindicals[20] i culturals[21] associen el descens de l'ús social a motius polítics.[22] Recentment, a l'agost del 2007, el Sindicat de Treballadors d'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha afirmat que el nombre de línies en valencià en l'educació s'ha quedat estancat des de 1997[23] malgrat el creixement vegetatiu de la població experimentat en una dècada.

[editar] Debat polític

Durant la transició democràtica espanyola, l'autonomia o heteronomía del valencià respecte a la resta de la llengua catalana va ser motiu de debat i polèmica entre els valencians, normalment amb un rerefons polític. Finalment, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institució normativa oficial del valencià, va acordar per unanimitat un dictamen vinculant el 9 de febrer de 2005 concloent que "la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la qual comparteixen les comunitats autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principado d'Andorra. [...] Les diferents parles de tots aquests territoris constitueixen una llengua". Al dictamen de l'AVL se li sumeixi una sentència en 1997 del Tribunal Constitucional en el qual avalava la denominació de català inclosa en els estatuts de la Universitat de València, i l'abans citada sentència del Tribunal Suprem en 2006 en la qual obliga a la Generalitat Valenciana a la convalidació dels certificats administratius de coneixement de l'idioma autòcton aprovats pels governs català i balear, consolidant jurídicament la unitat de la llengua comuna.

No obstant, el mateix Dictamen abans citat reconeix l'especificidad del valencià dintre del sistema lingüístic compartit i compromet a l'AVL a preservar i potenciar les seves característiques pròpies. Això es tradueix en la falta d'un estàndard lingüístic comú a València i Catalunya i explica l'existència, en ocasions, de versions en "valencià" i en "català" d'un mateix text o producte audiovisual.

[editar] Ús del valencià

"Quina llengua utilitza en casa?"
Sondeig de la Generalitat en la zona de predomini lingüístic valencià[24]
Ús Castellà Valencià
Sempre 49,6% 30,2%
Generalment 4,7% 2,2%
Més que l'altra llengua 2,4% 1,2%
Indistintament 6,2%
Altres idiomes 2,9%

Segons un sondeig de la Generalitat Valenciana realitzat en el 2005 en la zona de predomini lingüístic valencià, el castellà és utilitzat "sempre" com llengua vehicular domèstica pel 48,1% dels enquestats, mentre que al valencià li correspon el 32,6%, gairebé un 3% correspon amb altres llengües i, finalment, el percentatge restant afirma utilitzar ambdues llengües oficials en diferents graus. No hi ha dades oficials sobre usos lingüístics en la zona de predomini lingüístic castellà, en la qual resideix el 13% de la població de la Comunitat Valenciana, segons cens del 2006.

Seguint dades oficials sobre l'ús en l'àmbit domèstic, per zones dintre del territori de predomini valencianohablante, el valencià té un ús minoritari en l'àrea metropolitana de València i de la zona en la meitat sud de la província d'Alacant, on s'utilitza sempre per menys del 30%. En canvi, l'ús continuat del valencià en la llar és majoritari en la resta del predomini lingüístic valencià, amb percentatges d'al voltant del 64% de la zona en la província de València i en la meitat nord de la d'Alacant, i el 46,2% de la zona en la província de Castelló.


Aquestes dades revelen, per tant, que en els grans nuclis urbans l'ús del valencià és minoritari, mentre que sol ser majoritari en les zones de concentració urbana mitjana o baixa de l'àrea, dintre de la zona valencianohablante. Finalment, el 6,2% dels enquestats afirma usar indistintament ambdues llengües en la llar.

[editar] Característiques lingüístiques del valencià

Ús lingüístic en la llar en les zones històricament valencianohablantes[25]
Zona Castellà Valencià Ús indistint Uns altres
Regió Alacant 78,0% 12,2% 4,5% 5,3%
Regió Alcoi-Gandía 24,1% 67,7% 5,3% 2,9%
València i A.M. 71,6% 20,1% 8,2% 2,1%
Regió València 24,8% 66,4% 6,7% 2,1%
Regió Castelló 39,2% 49,1% 6,6% 5,1%
Total 56,5% 33,4% 6,9% 3,2%

Una part important de les característiques del valencià són comuns en totes les varietats del dialecte occidental català. Per a més informació vegi's l'article sobre l'idioma català, i alguns exemples de dialectes del català.

[editar] Fonética

 • Vocalismo átono:
  • Se sol mantenir el timbre de \/i/ i /o/ átonas sense confondre-les amb els fonemas /a\/ i /o/ com ocorre en català oriental. Solament observem el tancament de la \/o/ átona en alguns contextos, per exemple quan la vocal tònica és [í], "cunill" (conill), "cusí" (vaig cosir) i en ocasions amb /é/ i /ε/ tòniques, "Jusep" (Josep), "puguera" (poguera). A més la \/i/ se sol confondre amb /i/ en contacte amb consonates palatales: "giner" (gener), "minjar" (menjar). No existeix la vocal neutra o central, típica del català oriental i que neutralitza els fonemas átonos /a\/ i /i/ (les paraules palleta i pelleta sonen diferents en valencià). S'exceptua la i inicial, pronunciada majoritàriament com /a\/: esperar [asperar], eixam [ajSám]. En algunes localitats (com Oliva o Sueca) és la -a final la qual modifica el seu timbre, que es pronuncia com i oberta: Oliva: Olivε (ε = i oberta). En zones de la Safor, la Vall d'Albaida i la Costanera la \/a\/ final sona igual que l'o oberta.
 • Vocalismo tònic:
  • La i tancada del llatí vulgar es manté tancada: cadena, alé, quina (amb /i/ tancada, mentre que en el català oriental és oberta en aquestes paraules).
  • El diptongo ui tendeix a ser creixent /wí/ en les comarques properes al centre del territori: cuina: cuína (cuina), hui: vaig fugir (avui).
 • Consonantismo:
  • No existeix la iodización etimológica de les illes balears (aguia i abeia per agulla i abella), però en canvi sí que és freqüent entre els joves del sud de València i Alacant el yeísmo castellanizante que transforma la LL en un so I, just com en castellà actual: vall > vai, ella > eia.
  • En la majoria de zones del seu domini lingüístic, exceptuant els extrems nord i sud es manté la r final: cantar, parlaR.
  • La t i p dels grups finals -nt, -lt i -mp no s'emmudece en la major part del territori, com en el balear, però la simplificació ( cant > ca, molt > mol, camp > cam) és normal en la zona nord i en zones de l'interior sud.
  • En algunes zones del domini lingüístic, el grup -tll- del català del nord és -tl- (pronunciat -l·l- o simplement -l- en el valencià (aquesta característica també es dóna en el balear i en la zona catalana de l'Ebre): ametlla (ametlla)-> ametla, /a(r)mel·la\/; vetllar (vetllar) -> vetlar, /vel·lar/.
  • La d intervocálica tendeix a desaparèixer: mocador: mocaor. La terminación -ada del participi femení singular es pronuncia -à: cremada: cremà
Vocales valencianas o del bloque occidental
Vocals valencianes
o del bloc occidental
  • La <> v ortogràfica es realitza labiodental (com en anglès o francès) igual que en balear, però la confusió amb /b/ no és rara en les comarques centrals (valencià apitxat) i en les septentrionales. També és comú la confusió betacista entre els joves i les persones exposades a la fonética castellana.

[editar] Morfología

 • Els articles són el, la, els, els; excepte en la zona septentrional on perduren l'i els.
 • No s'usa l'article davant dels noms propis de persona: Ha vingut Joan.
 • Conservació dels tres graus en els demostrativos (però amb forma elidida, sense "aqu-" en els dos primers graus) i adverbis locativos (com en castellà, encara que no és un castellanismo): est, eixe, aquell; açò, això, allò; ací, aquí, allí o allà.
 • En la zona del «apitxat», en les comarques del nord i zones del sud, els pronoms átonos solen conservar la forma plena davant les formes verbals que comencen en consonante: em dutxe, et dic, es pentina. En les comarques al sud del riu Júcar s'utilitza la forma reforçada, com en el català estàndard: em (pronunciat "en"), et pronunciat "el" o "és"), és (em/en diuen Vicent, et/el\/és veig més prim, és fa l'hora d'anar-ens-en). Com característica comuna del parla no estàndard del català noroccidental i del valencià (l'extensió del català occidental), el pronom átono de la 1ª persona del plural és "mos": ens, -ens > mos.
 • Entre els parlants del valencià apitxat o central la preposició as converteix en ad (o en an en la zona septentrional) quan va precedida d'un article començat per vocal tònica (li ho he dit ad ell / li ho he dit an ell > l'hi he dit a ell).
 • El pronom átono li de complement indirecte sempre precedeix al de complement directe (quan aquest existeix), amb el que apareixen les combinacions li'l (li'l done > l'hi dono), li la (li la done > la hi dono), li'ls (li'ls done > els hi dono), , li els (li els done > les hi dono), sempre amb complements directes determinats, ja que si aquest és neutro la combinació usada és li ho (açò, li ho done > això, l'hi dono.)
 • La primera persona del present d'indicativo dels verbs de la 1ª pren el morfema -i: jo canti. En les conjugaciones 2ª i 3ª pren el morfema zero: jo tem, jo dorm (aquest tret no es dóna en el Maestrazgo, on aquestes formes prenen el morfema -o, com en la resta del català occidental: jo cant, jo temo, jo dormo). En gairebé tot el valencià és normal que aquestes formes prenguin un reforç vetllar (-c, /k/): jo sent > senc, jo dorm > dorc, jo perd > perc. D'aquesta manera, el valencià popular distingeix primera de la tercera persona: jo dorc / ell dorm.
 • El present de subjuntivo mai pren els morfemas en -i propis del català oriental: són -i, -és, -i, -em, -eu, -en per a la 1ª i -a, -és, -a, etc. per a la 2ª i la 3ª.
 • El pretérito imperfecto de subjuntivo pren els morfemas amb erra: -llaura, -llauris, etc.: jo cantés, el teu cantessis, etc.
 • En el valencià central i en la zona d'Elx (Elx) es conserva el pretérito perfecte simple del català clàssic: jo cantí (jo vaig cantar > jo vaig cantar), jo fiu (jo vaig fer > jo vaig fer).

[editar] Lèxic

És en part coincidente amb el català de Lleida i Tarragona. Però diferenciandose en diversos noms:

 • corder (be, xai > be)
 • creïlla/pataca (patata)
 • eixir/sortir (sortir > sortir)
 • hui/avui (avui > avui)
 • juí, perjuí, prejuí (judici, perjudici, prejudici > judici, perjudici, prejudici)
 • llaurador (pronunciat «llauraor»), masover (pagès > payés o pagès)
 • servici/servei (servei > servei)
 • xàrcia/xarxa (xarxa, xàrcia > xarxa)
 • roig (vermell > vermell)
 • paréixer/semblar (semblar > semblar)
 • xiquet (nen > nen o noi)
 • xics, xicots, xicons (nois, xicots > nois)


Variants formals:

 • vesprada (triga > tard)
 • meua, seua, teua (meva, seva, teva > mia, seva, teva)
 • cementeri (cementiri > cementiri)
 • depòsit (dipòsit > dipòsit)
 • renyó (ronyó > ronyó)
 • espill (mirall > mirall)
 • catifa/estoreta(de l'àrab)(estora)
 • xicotet/menut (petit) petit
 • vore (veure)veure
 • aguaitar (de l'àrab, apuntar-se)(vigilar, és un arcaismo en català)
 • lladriola, vedriola (guardiola) guardiola
 • borrumballa/misto (foc d'encenalls)
 • marmolar, barsellar, (xerrar)xerrar
 • huit/vuit (vuit) vuit
 • tindre (tenir, tindre)tenir
 • desenrotllar/desenvolupar (desentvolupar)desenvolupar
 • iaio (avi, iaio)avi
 • fraula (maduixa)maduixa
 • fardajo/sargantana (llangardaix) lagarto

[editar] Subdialectos del valencià

Subdialectos del valenciano
Subdialectos del valencià

El valencià es compon de diversos dialectes sensiblement diferents entre si: el valencià de transició o tortosí, el castellonenc o de la Plana, el central o apitxat, el meridional i l'alacantí. Aquestes diferències són principalment fonéticas. A més, en dues localitats alacantines, Tárbena i Vall de Gallinera, es dóna el tret dialectal conegut com parlar salat, a causa de la repoblación d'aquestes localitats per mallorquins després de l'expulsió dels moriscos.

[editar] Valencià septentrional o tortosino

Aquest subdialecto pot considerar-se com de transició entre els dialectes valencians i el dialecte català noroccidental. Es parla en el Maestrazgo, Els Ports de Morella (en la província de Castelló), Matarraña (en la província de Terol) i Montsià, Sota Ebre, Terra Alta i part de la Ribera de l'Ebre, en la província de Tarragona.

 • S'elide la -r final: cantar > cantà, fer > fe.
 • La primera persona del present pren la desinencia -o com a Catalunya: jo pense > jo penso. A més la -o s'estén de forma analògica a les conjugaciones II i III: bat > bato, sent > sento, córrec > rotlle.
 • Els articles el\/els solen conservar la forma clàssica l'i els, especialment en la zona costanera del Baix Maestrazgo: el xiquet > el xiquet, els parells > els parells.
 • Conservació progressiva de la -d- intervocálica.
 • No s'african les palatales fricativas sonores i sorda.

[editar] El valencià castellonenc o de la Plana

És semblant al valencià meridional i pot considerar-se part del valencià general, amb les característiques típicament associades al valencià que s'han vist vist anteriorment. Es parla en tot el sud de la província de Castellon. Entre els parlants joves es donen certes tendències innovadores que poc a poc s'estenen per altres subdialectos valencians:

 • El fonema fricativo palatal de caixa i peix, que sona com la <> x gallega o la <ch> portuguesa o francesa, tendeix a sonar igual que el fonema /s/. Aquests parlants no poden distingir entre Lluís (Luis) i lluïx (del verb lluir, lluir).
 • El grup final -ts sona semblat o igual que la "ch" castellana de manera que "passeig" (passeig) i "passets" (pasitos) tendeixen a sonar igual.
 • Com en la zona septentrional i central, s'estén l'articulació betacista de \/v/. D'aquesta manera les paraules "bella" i "vella" (vella) sonen ambdues ['beʎa\].

[editar] El valencià central o apitxat

Article principal: Apitxat

Aquest subdialecto és parlat principalment en la comarca de l'Horta de València i voltants. El valencià central es caracteritza per mostrar un fenomen fonético molt peculiar: l'ensordecimiento de les consonantes sibilantes sonores. Això vol dir que la \/z/ sonora de "casa" es pronuncia com en castellà "casa" i l'africada palatal /dʒ/ de "gent" o "fetge" s'articula sorda igual que el fonema /tʃ/ (com la "ch" del castellà): gent > "chent", fetge > "dati". Altres característiques són:

 • La \/v/ labiodental se sol confondre amb /b/ (vaig veure > bi).
 • les consonantes finals davant de pausa es geminan i generen un reforç vocálico de tipus central: nit > ['nittë], poc > ['pɔkkë], colp ['kɔlppë]. Aquesta [ë] representa a un so central molt breu semblant a la -i final del francès o del portuguès peninsular.
 • Hi ha una forta tendència yeísta, igual que en castellà modern. D'aquesta manera el fonema /ʎ/ es vocalitza en una /j/: llop (llop) > /jop/, vall (vall) > /baj/. A inici de dicción aquesta "i" yeísta tendeix a sonar igual que el fonema africado /dʒ/ de "gent" i "fetge" no sent estrany que alguns confonguin "lloc" (lloc) i "joc" (joc). Tant el yeísmo com l'africación de la consonante lateral fricativa sonora i sorda resultant són clarament d'origen castellà i no són fenòmens desconeguts entre els joves parlants d'altres dialectes, especialment en les varietats urbanes.
 • Conté una gran quantitat de castellanismos.

[editar] El valencià meridional

Aquest subdialecto de localitza principalment en la meitat sud de la província de València, i la nord de la d'Alacant. És el subdialecto valencià més estès i que s'asemeja més a les característiques típiques d'aquesta modalitat de la llengua catalana de manera que alguns ho denominen valencià general. Aquest subdialecto es caracteritza per:

 • No ensordece les sibilantes sonores a excepció de les ciutats de Xàtiva i Gandia on s'ha establert la fonética de l'apitxat .
 • Sol mantenir /v/ i la \/r/ final.
 • El vocalismo sol mostrar l'harmonia vocálica que canvia l'articulació de la \/a\/ final en direcció a \/ò/ oberta o /è/ oberta quan aquestes vocals apareixen en posició tònica: dona > ['dɔnɔ], terra > ['tɛrɛ]. L'harmonia vocálica també s'estén pels altres subdialectos meridionales i no es desconeix en la zona central i castellonenca, particularment en el cas de "dɔnɔ" (dona).
 • Manté les consonantes geminadas o dobles "tl" /ll/ i "tn" /nn/
 • Els pronoms febles es mantenen reforçats (et, em, és, en)

[editar] El valencià alacantí

És el subdialecto de l'extrem sud, en la comarca d'Alacantí i voltants. Els seus caracteristicas són:

 • S'emmudeix la \/i/ davant de palalatal fricativa sorda de manera que "caixa" (caixa) i "peix" s'articulen ['caʃa\] i ['peʃ] amb el so /ʃ/ que els argentins pronuncien actualment la <ll>.
 • La \/r/ final és inestable en tota la zona i sol emmudir-se en la zona interior, igual que en valencià septentrional i en català general.
 • La tendència a elidir la \/d/ intervocálica és molt acusada: roda (roda) > rosegui, la dona (la dona) > l'ona, cada > ca, cadira (cadira) > caira, vida > via, grenyuda > grenyua, etc.
 • La tendència a elidir altres consonantes intervocálicas com /r/ o /s/: arbre (arbre) > obre, vellesa (vellesa) > vellea.
 • Els articulos els i els sonen ambdós és: és vaques pels vaques (les vaques).
 • L'adverbi de lloc "ací" (valencià general) es diu "aquí".
 • Conté gran quantitat de castellanismos.

[editar] Referències

 1. LLEI ORGÀNICA 5/1982, D'1 DE JULIOL, D'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA [DOGV núm. 74, de 15 de juliol]
 2. http://www.loratpenat.org/index.php?option=com_content&task=view&aneu=3&Itemid=48| Manifest de l'entitat El Rat Penat sobre denominació i filiación del Valencià
 3. http://www.valencian.org/\ Web Valencian.org
 4. Introducció al Diccionari Català-Valencià-Balear (en català).
 5. Liber d'Esteve
 6. Article del Professor José Vicente Gómez Bayarri en valéncia Hui, paràgraf 7
 7. Imatge del Valerio Maximo de. Canals
 8. Imatge del Compromís de caspe
 9. Article del Professor José Vicente Gómez Bayarri en Valéncia Hui, paràgraf 4
 10. Imatge de la Bíblia de Bonifaci Ferrer
 11. Article del Professor José Vicente Gómez Bayarri en valéncia Hui, paràgraf 5
 12. Miquel Perez "Kempis" 1492
 13. Imatge de Tirant El Blanch de Marorell
 14. imatge Liber de Joan esteve
 15. El valencià, Butlletí de Dialectología Catalana VII, Barcelona 1921, referenciado per Josep Giner i Marco en Obra filológica (1931-1991), a càrrec de. Ferrando amb la col·laboració de Santi Cortés, València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
 16. Palomero, Josep (2005), Valencià i castellà en la Comunitat Valenciana, III Congrés Internacional de la Llengua Espanyola: Identitat i Globalització, Rosari [2007]
 17. Dades estadístiques del cens de l'any 2001, de l'Institut Valencià d'Estadística, Generalitat Valenciana[1]
 18. Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüísticos, [2], de la Consellería de Cultura, Generalitat Valenciana. Dades de "llengua que parla en casa".
 19. Idem, Josep Palomero
 20. STEPV-IV considera que la situació del valencià és perillosa ja que disminueix el seu ús i les actituds lingüístiques no són favorables (en valencià), 25 de febrer de 2005
 21. Milers de persones exigeixen al Consell més suport per a la llengua (en valencià), nota de premsa de la Federació d'Escoles Valencianes, març del 2005:

  [Traducció] Tal com ha denunciat el president d'Escola Valenciana, Diego Gómez, "la Generalitat no fa gens per la llengua, s'encarrega d'instal·lar cortines de fum que poden acabar per disminuir de forma alarmant el seu ús, i de fet, les últimes dades així ho confirmen".

 22. L'Acadèmia urge a signar un "nou pacte cívic" davant la reculada social del valencià, El País de la Comunitat Valenciana, 26 d'octubre de 2005.
 23. Una quarta part dels alumnes estudia en valencià després de 24 anys de Llei d'Ús, El País de la Comunitat Valenciana, 25 d'agost de 2007:

  Explica Vicent Mauri, del STEPV, [...] que el Govern del PP tot just ofereix més línies en valencià des que Fernando Vilallonga va deixar de ser conseller d'Educació en 1997. "No hi ha una política de promoció del valencià per part de l'Administració", funció que passen a exercir el professorat i col·lectius socials com Escola Valenciana.

 24. Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüísticos, [3], de la Consellería de Cultura, Generalitat Valenciana. Enquesta de juny del 2005 on es pregunta a 6.666 persones "Quina llengua és la qual utilitza en casa?".
 25. Font: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüísticos, [4], de la Consellería de Cultura, Generalitat Valenciana. Enquesta de juny del 2005 on es pregunta a 6.666 persones "Quina llengua és la qual utilitza en casa?". Per a l'estudi s'ha divideixo la zona valencianohablante en quatre àrees: S'han agrupat per a l'ús preferent del castellà els quals van contestar que usaben aquesta llengua en la llar sempre, generalemente o més que el valencià, i per a l'ús preferent del valencià els quals usen aquesta llengua sempre, generalemente o més que el castellà.

[editar] Bibliografía

 • Sanchis i Guarner, Manuel (1963). Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII. Institució Alfons el Magnànim. València. ISBN 978-84-370-5334-9.

[editar] Enllaços externs

Wikiquote

Wikipedia
Aquesta llengua té la seva pròpia Wikipedia. Pots visitar-la i contribuir en Wikipedia en valencià.