Vara

De WikiLingua.net

Per a altres usos d'aquest terme vegi's Vara (desambiguación).

La Vara era una unitat de longitud espanyola antiga que equivalia a 33 polzades. Segons la longitud de la polzada (en cada regió podia tenir un valor diferent) la vara podia mesurar entre 75 i 92 centímetres.

Taula de continguts

[editar] La vara castellana

La vara castellana, o de Burgos, la més estesa, mesurava 83,59 cm, i estava dividida en dos colzes o en quatre pams.

Serveix de base per al mesurament d'àrea coneguda com poma equivalent a 10.000 varas quadrades (100 x 100 varas, és a dir: 83,59 x 83,59 = 6.987,29 m2).

[editar] Curiositats

  • Cap agregar com dades curioses, que encara en l'actualitat se segueix utilitzant aquesta mesura en algunes parts del món (cas concret en Port Varas, Xile) on s'acostuma negociar la llenya per ej. utilitzant aquesta unitat de mesura.
  • En Nicaragua i Honduras, no solament quant a les extensions territorials s'utilitza vara quadrada i poma com mesura, sinó a més en les adreces és comuna l'ús de varas, per exemple des d'algun punt conegut "una quadra al sud i 25 varas a dalt" (on a dalt significa a l'est).
  • També en Nicaragua és usat com una expressió idiomática popular (slang): "sol varas sos", per a denotar incredibilidad o sospites de mentida o exageració davant una afirmació.
  • A Guatemala àdhuc sobreviu dit sistema de medicion, principalment en les transaccions de compra-venda de béns raices, juntament amb el sistema métrico decimal, el sistema anglès.

[editar] També

Vara es refereix a un tronc fi de fusta que posseeix diversos usos per exemple; una palanca, per a afianzar el pas o com arma contundent.

[editar] Vegi's també

En altres idiomes